Meniu de navigare

Armenie de tratament comun. EUR-Lex - A(01) - RO

Parteneriatul are următoarele obiective: - asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic dintre părți, care să permită dezvoltarea relațiilor politice; - sprijinirea eforturilor Republicii Armenia de consolidare a democrației, de dezvoltare economică și de finalizare a tranziției către o economie de piață - promovarea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și a relațiilor economice armonioase între părți, încurajând astfel dezvoltarea lor economică durabilă; - asigurarea unei baze de cooperare în domeniul juridic, economic, social, financiar, științific civil, tehnologic și cultural.

Breadcrumb

Articolul 3 Părțile consideră că, pentru stabilitatea și prosperitatea lor viitoare, este esențial ca noile state independente rezultate în urma dizolvării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, denumite în continuare "Statele Independente", să-și mențină și să-și dezvolte cooperarea în conformitate cu principiile Actului Final de la Helsinki și cu dreptul internațional, precum și în spiritul unor relații de bună vecinătate, și depun toate eforturile pentru a favoriza acest proces.

Articolul 4 Părțile vor reevalua în mod corespunzător circumstanțele evolutive din Republica Armenia, în special privind condițiile economice și implementarea reformelor orientate spre o economie de piață. Consiliul de cooperare poate face recomandări părților privind dezvoltarea oricărei părți a prezentului acord în lumina acestor circumstanțe.

unguent pentru articulația degetului de la picior

Acesta însoțește și consolidează apropierea dintre Comunitate și Republica Armenia, sprijină schimbările politice și economice în curs de desfășurare în această țară și contribuie la stabilirea unor noi forme de cooperare.

Dialogul politic: - va consolida legăturile Republicii Armenia cu Armenie de tratament comun și cu statele membre ale acesteia și, în acest mod, cu întreaga comunitate a națiunilor democratice.

Formular de căutare

Convergența economică realizată prin prezentul acord antrenează intensificarea relațiilor politice; - va genera o convergență tot mai mare a pozițiilor privind problemele internaționale de interes comun, sporind astfel securitatea și stabilitatea în regiune și promovând dezvoltarea în viitor a Statelor Independente din Caucaz. Un astfel de dialog poate avea loc la nivel regional, în vederea unei contribuții la rezolvarea conflictelor și tensiunilor regionale.

tratamentul sportivilor pentru durerile articulare

Articolul 6 La nivel ministerial, dialogul politic are loc în cadrul Consiliului de cooperare creat în temeiul articolului 78, precum și cu alte ocazii, de armenie de tratament comun acord. Articolul 7 Părțile stabilesc și alte proceduri și mecanisme de dialog politic, în special sub armenie de tratament comun forme: - reuniuni periodice la nivel de funcționari superiori, reprezentanți ai Comunității și ai statelor membre, pe de o parte, și reprezentanți ai Republicii Armenia, pe de altă parte; - valorificarea deplină a tuturor canalelor diplomatice dintre părți, în special prin contacte corespunzătoare atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, de exemplu cu ocazia armenie de tratament comun Organizației Națiunilor Unite, ale OSCE sau cu alte ocazii; - orice alte mijloace, precum reuniuni ale experților, care pot contribui la consolidarea și dezvoltarea dialogului indometacin unguent Sofarma pentru osteochondroza. Articolul 8 Dialogul politic la nivel parlamentar are loc în cadrul Comisiei parlamentare de cooperare instituite în temeiul articolului TITLUL III COMERȚUL CU MĂRFURI Articolul 9 1 Părțile își acordă reciproc tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în toate domeniile privind: - taxele vamale și taxele aplicate la importuri și exporturi, inclusiv modul de percepere a acestor drepturi și taxe; - dispozițiile privind vămuirea, tranzitul, antrepozitele și transbordarea; - taxele și alte impuneri interne de orice tip, aplicate direct sau indirect mărfurilor importate; - metodele de plată și transferul respectivelor plăți; - normele privind vânzarea, cumpărarea, transportul, distribuția și utilizarea mărfurilor pe piața internă.

Account Options

Articolul 10 1 Părțile convin că principiul libertății de tranzit a mărfurilor este o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor prezentului acord. În această privință, fiecare parte garantează tranzitul fără restricții, via sau prin teritoriul său, al mărfurilor originare din teritoriul vamal sau destinate teritoriului vamal al celeilalte părți. Articolul 11 Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din convențiile internaționale privind admiterea temporară armenie de tratament comun mărfurilor care obligă ambele părți, fiecare parte acordă celeilalte părți, în conformitate cu artroza posttraumatică decât tratarea proprie, o scutire de taxe și taxe de import pentru mărfurile admise temporar, în cazurile și în conformitate cu procedurile prevăzute de celelalte convenții internaționale în domeniu care impun astfel de obligații.

Se ține seama de condițiile în care obligațiile ce decurg dintr-o astfel de convenție au fost acceptate de partea în cauză.

genunchi slabi

Articolul 12 1 Mărfurile originare din Republica Armenia se importă în Comunitate fără restricții cantitative, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolelor 14, 17 și 18 din prezentul acord. Articolul 13 Schimburile de mărfuri între părți se realizează la prețul pieței.

Genocidul Armean

Articolul 14 1 În cazul în care un produs se importă pe teritoriul uneia dintre părți în cantități atât de mari sau în astfel de condiții încât să provoace sau să riște să provoace prejudicii producătorilor naționali de produse similare sau direct concurente, Comunitatea sau Republica Armenia, după caz, pot lua măsuri adecvate în conformitate cu următoarele condiții și proceduri.

Articolul 15 Părțile se angajează să adapteze dispozițiile prezentului acord privind schimburile comerciale de mărfuri în funcție de situație, în special în funcție de situația care rezultă în urma aderării Republicii Armenia la OMC. Consiliul de cooperare poate formula la adresa părților recomandări privind respectivele adaptări care, în cazul în care sunt acceptate, pot fi puse în aplicare prin intermediul unui acord între părți în conformitate cu procedurile fiecăreia în domeniu.

Articolul 16 Prezentul acord nu exclude aplicarea interdicțiilor sau restricțiilor de import, export sau tranzit justificate din motive privind moralitatea, ordinea sau siguranța publică, protecția sănătății și a vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, protecția resurselor naturale, protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau protecția proprietății intelectuale, industriale sau comerciale, nici a reglementărilor privind aurul și argintul.

Cu toate acestea, astfel de interdicții sau de armenie de tratament comun nu pot constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre părți.

Articolul 17 Prezentul titlu nu se aplică schimburilor comerciale cu produse textile care intră sub incidența capitolelor din Nomenclatura Combinată. Schimburile comerciale cu aceste produse sunt reglementate de un acord separat, parafat la 18 ianuarie și aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie Articolul 18 1 Schimburile comerciale cu produsele prevăzute de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului sunt reglementate de dispozițiile prezentului titlu, cu excepția articolului Respectivul grup de contact schimbă permanent informații cu privire la toate problemele de interes comun pentru părți, referitoare la cărbune și oțel.

Pe aceeași temă

Articolul 19 Schimburile comerciale cu materiale nucleare se vor desfășura în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Dacă este necesar, schimburile comerciale cu materiale nucleare vor face obiectul dispozițiilor unui acord special care urmează să fie încheiat între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Republica Armenia.

doctor de oase si articulatii

Articolul 21 Consiliul de cooperare analizează îmbunătățirile care pot fi aduse condițiilor de muncă pentru oamenii de afaceri în conformitate cu angajamentele internaționale ale părților, în special cu cele definite în documentul Conferinței CSCE de la Bonn.

Articolul 22 Consiliul de cooperare formulează recomandări pentru punerea în aplicare a articolelor 20 și Articolul 24 1 Fără a aduce atingere articolului 97, dispozițiile articolului 23 nu se aplică transportului aerian, fluvial și maritim.

Filtrare după:

Articolul 25 În sensul prezentului acord: a "societate comercială comunitară" sau, respectiv, "societate comercială armenească" înseamnă o societate comercială înființată în conformitate cu legislația unui stat membru sau, respectiv, a Republicii Armenia, și având sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul Comunității sau, respectiv, al Republicii Armenia.

În ceea ce privește transportul internațional maritim, inclusiv operațiile cu caracter intermodal care cuprind un traseu maritim, resortisanții statelor membre sau ai Republicii Armenia, stabiliți în afara Comunității sau, respectiv, a Republicii Armenia, precum și societățile comercialele maritime înființate în afara Comunității sau a Republicii Armenia și controlate de resortisanți ai unui stat membru sau ai Republicii Armenia, beneficiază atât armenie de tratament comun dispozițiile prezentului capitol cât și de cele ale capitolului III, armenie de tratament comun cazul în care navele lor sunt înmatriculate în respectivul stat membru sau în Republica Armenia, în conformitate cu legislațiile lor.

durere la glezna pe care doctorul

Articolul 26 1 Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, o parte nu este împiedicată să adopte măsuri prudențiale, în special pentru a garanta protecția investitorilor, deponenților, asiguraților sau persoanelor față de care prestatorul de servicii financiare are o datorie fiduciară, sau pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului financiar.

În cazul în care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului acord, astfel de măsuri nu pot fi folosite în scopul eludării obligațiilor care îi revin unei părți în temeiul prezentului acord.

Linkuri accesibilitate

Articolul 27 Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere punerii în aplicare, de către fiecare parte, a măsurilor necesare armenie de tratament comun a evita eludarea, prin intermediul dispozițiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a luat privind accesul țărilor terțe la piața sa. Articolul 28 1 Prin derogare de la dispozițiile capitolului I din prezentul titlu, o societate comercială comunitară sau o societate comercială armenească înființată pe teritoriul Republicii Armenia sau, respectiv, al Comunității, are dreptul să angajeze, direct sau prin intermediul uneia dintre sucursalele sau filialele sale, în conformitate cu legislația în vigoare în țara gazdă a înființării, pe armenie de tratament comun Republicii Armenia sau, respectiv, al Comunității, resortisanți ai statelor membre ale Comunității și ai Republicii Armenia, cu condiția ca respectivele persoane să facă parte din personalul de bază definit la alineatul 2 și să fie exclusiv angajați ai respectivelor societăți comerciale, filiale sau sucursale.

Permisele de ședere și de muncă ale unor astfel de angajați nu sunt valabile decât pe perioada respectivei angajări. Evaluarea unor astfel de cunoștințe poate avea ca obiect, pe lângă cunoștințele specifice unității, nivelul înalt de calificare pentru un tip de muncă sau de activitate care necesită cunoștințe tehnice speciale, inclusiv apartenența la o profesiune acreditată; c o "persoană transferată în cadrul societății" este definită ca o persoană fizică care lucrează pentru o organizație pe teritoriul unei părți și care este transferată temporar în cadrul desfășurării activităților economice pe teritoriul celeilalte părți; organizația în cauză trebuie să aibă locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul unei părți, iar transferul să fie efectuat către o unitate filială, sucursală a respectivei organizații, care desfășoară în mod real activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

dureri articulare și tentoriu

Articolul 29 1 Părțile depun toate eforturile necesare pentru a evita luarea unor măsuri sau întreprinderea unor acțiuni care să impună condiții de înființare și de funcționare a societăților lor comerciale mai restrictive decât cele din ziua anterioară datei semnării prezentului acord. Comunitatea poate solicita Republicii Armenia să îi comunice proiectele unor astfel de acte cu putere de lege sau norme administrative și să organizeze consultări în acest sens.